Regulamin TWOJWYSCIG.PL

 

§1 Wprowadzenie

 1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Twojwyscig.pl zwanego dalej Serwisem. Wydawcą serwisu są jego administratorzy, którzy jednocześnie są jego właścicielami.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. W Regulaminie Użytkownik to osoba zarejestrowana w Serwisie, korzystająca z jego zasobów, publikująca własne treści.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest przeczytanie i akceptacja Regulaminu oraz warunków użytkowania oraz bezwzględne ich przestrzeganie.
 3. Aby uzyskać możliwość aktywnego korzystania z Serwisu (w szczególności możliwość dostępu do materiałów, wypowiadania się oraz umieszczania swoich treści) Użytkownik ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane osobowe i oświadczyć, że są one zgodne z prawdą.
 4. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym jest Serwis.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez Wydawcę w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom. Wydawca gwarantuje ich poufność.
 6. Podanie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usług i korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 8. Usunięcie przez Wydawcę, na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Wydawcę usługi w ramach Serwisu i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta użytkownika z Serwisu.
 9. Wydawcy przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.
 10. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawcę w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu i do celów marketingowych.
 11. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 12. Otwierając konto w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się używać je zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniamiRegulaminu.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw poprzez publikację przez Użytkownika materiałów w Serwisie.
 14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. jakiekolwiek treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników (komentarze; wiadomości na forum, prywatne i inne);
  3. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika do serwisu;
  4. wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w serwisie materiałów;
  5. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do informacji zawartych w Serwisie (poradniki itp.).
 15. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Serwisu;
  2. zmiany, korekty lub redakcji informacji, zdjęć, filmów i informacji wysyłanych przez Użytkownika;
  3. usunięcia całej zawartości Serwisu (w sytuacjach wyjątkowych);
  4. zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu, świadczenia usług w ramach Serwisu.
 16. Wydawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki „cookies”, które mogą być niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu, a zbierane w ten sposób informacje przetwarzane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą z nich też korzystać współpracjujący z Serwisem reklamodawcy oraz firmy badawcze. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, co spowoduje zapisanie ich w pamięci używanej przeglądarki. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
 17. Regulamin jest ogólnodostępny i Wydawca zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

 

 

§3 Treści i zawartość Serwisu

 1. Wydawca Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego Zawartość, kasować lub edytować treści zamieszczone przez Użytkownika oraz Administratorów.
 2. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały nadsyłane i publikowane przez Użytkowników.
 3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie i rozwijanie Serwisu oraz za błędy lub niepoprawność dostarczanych informacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Serwisie może prezentować jedynie treści, które są jego własnością, nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych i prawnie chronionych dóbr innych.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem §3 pkt 4 oraz pozostałych postanowieńregulaminu. W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale (Ban) lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.
 6. Korzystając z Serwisu jednocześnie akceptującRegulamin Użytkownik zgadza się, że wszystkie treści, informacje i dane wszelkiego typu (Zawartość) umieszczane publicznie lub prywatnie Użytkownik udostępnia jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość, która może być dla Użytkownika nieodpowiednia lub obraźliwa.
 7. Użytkownik wyraża zgodę, że używając/korzystając z Serwisu nie będzie:
  1. udostępniał Zawartości niezgodnej z prawem iRegulaminem (tj. nielegalnej, obraźliwej, agresywnej, wulgarnej, ośmieszającej, zniesławiającej, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie); W szczególności niedozwolone jest:
   1. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
   2. umieszczanie materiałów pornograficznych,
   3. promowanie innych stron internetowych,
   4. wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów,
   5. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Fotka.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
   6. rozsyłanie spamu.
  2. podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia Zawartości itp.;
  3. działał na niekorzyść innych Użytkowników (tj. zbierał informacje o nich, wykorzystywał je itp.);
  4. wykorzystywał i udostępniał ten Serwis i Zawartość w nim zgromadzoną do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody Wydawcy, lub innych celów działających na szkodę Serwisu i Wydawcy;
  5. łamał praw autorskich co do Zawartości, wykorzystywał treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody Wydawcy.
 8. Udostępniając jakąkolwiek Zawartość w Serwisie Użytkownik:
  1. zgadza się na jej nieodpłatną (chyba, że zostało to wcześniej inaczej ustalone) publikację w ramach Serwisu i nie będzie co do niej rościł praw w przyszłości;
  2. wyraża zgodę na jej modyfikację, edycję, tłumaczenie, kopiowanie, publikację, promowanie, tworzenie prac na jej podstawie i inne działania w ramach Serwisu;
  3. gwarantuje, że jest ona Jego własnością, nie łamie prawa, w tym praw autorskich, ani postanowieńRegulaminu;
  4. zgadza się na to, że Serwis ma prawo odrzucenia zamieszczonej przez Użytkownika Zawartości.
 9. Serwis ani Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez Reklamodawców ani za inne, płatne treści na łamach Serwisu.
 10. Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw i odszkodowań od Wydawcy ani podmiotów z nim związanych oraz Współpracowników i innych osób związanych z Serwisem.
 11. Wydawcy przysługują wszelkie prawa do znaków firmowych, zdjęć, Zawartości, patentów itp.
 12. Wydawca nie jest odpowiedzialny za straty wynikłe z używania lub niemożności używania Serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego Serwisu.

 

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Twoja własność została w jakikolwiek sposób wykorzystana w tym Serwisie bez Twojej wiedzy i zgody, powiadom o tym Wydawcę.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, wszystkie kwestie nieuregulowane znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Wydawcy.